Privacyverklaring en cookiebeleid

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt via het contactformulier en/of het bestelformulier prentenboeken. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken via onze website: Naam, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, IP-adres.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Elisecoenen.nl gebruikt functionele en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

 • Functionele cookies.
  De website gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en deze te kunnen optimaliseren.
 • Tracking cookies
  De website maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service van Google Inc. Deze service maakt gebruik van cookies die helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Hierdoor ontvangen wij belangrijke gegevens over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, hoe bezoekers op de site terecht zijn gekomen en andere informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. De gegevens die we verzamelen met de cookies zijn anoniem. Ze zijn niet te herleiden tot een bepaald IP-adres, persoon of gebruiker. We maken geen gebruik van ‘behavioural targeting’ waarmee je op basis van je klikgedrag een aangepaste inhoud te zien krijgt. De opgeslagen informatie delen we niet met andere partiijen.Om uw privacy bij Google Analytics te waarborgen, hebben wij voldaan aan de volgende eisen: een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google; de laatste 3 cijfers van het IPadres zijn geanonimiseerd en worden versleuteld verzonden; de gegevens worden niet gedeeld met andere Google-diensten.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich ook afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Aanpassen privacyverklaring en cookiebeleid
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring en het cookiebeleid zonder nadere aankondiging eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

25 mei 2018

Datenschutzerklärung und Cookie-Richtlinie

Persönliche Daten, die wir verarbeiten
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, weil Sie diese uns über das Kontaktformular und / oder die Bestellformular Bilderbücher zur Verfügung stellen. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die personenbezogenen Daten, die wir über unsere Website verarbeiten: Name, Adressdaten, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, IP-Adresse.


Wie lange speichern wir personenbezogene Daten
Ihre persönlichen Daten werden nicht länger gespeichert, als unbedingt notwendig ist, um die Zwecke zu erreichen, für die Ihre Daten erhoben werden.


Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
Ihre personenbezogenen Daten werden nur an Dritte weitergegeben, wenn dies für die Durchführung unserer Vereinbarung mit Ihnen oder zur Einhaltung einer gesetzlichen Verpflichtung erforderlich ist.


Cookies oder ähnliche Techniken, die wir verwenden
Elisecoenen.nl verwendet funktionale und Tracking-Cookies. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die beim ersten Besuch dieser Website im Browser Ihres Computers, Tablets oder Smartphones gespeichert wird.

 • Funktionelle Cookies
  Die Website verwendet Cookies mit einer rein technischen Funktionalität. Diese sorgen dafür, dass die Website richtig funktioniert und optimiert werden kann.
 • Tracking-Cookies
  Die Website benutzt Google Analytics. Dies ist ein Webanalysedienst von Google Inc. Dieser Dienst verwendet Cookies, um zu analysieren, wie Benutzer die Website verwenden. Dies hat uns wichtige Daten über die Zahl der Besucher, besuchte Seiten, wie die Besucher auf die Website kommen und andere Informationen, die wir diese Website ständig an Benutzer zu verbessern. Die Informationen, die wir mit den Cookies sammeln, sind anonym. Sie können nicht auf eine bestimmte IP-Adresse, Person oder Benutzer zurückgeführt werden. Wir verwenden "Behavioral Targeting" nicht, um Ihnen basierend auf Ihrem Klickverhalten angepasste Inhalte zu zeigen. Wir teilen die gespeicherten Informationen nicht mit anderen Parteien.Um Ihre Privatsphäre mit Google Analytics zu gewährleisten, haben wir die folgenden Anforderungen erfüllt: eine Prozessorvereinbarung mit Google abgeschlossen; die letzten 3 Ziffern der IP-Adresse werden anonymisiert und verschlüsselt übertragen; Die Daten werden nicht mit anderen Google-Diensten geteilt.

Bei Ihrem ersten Besuch auf unserer Website haben wir Sie bereits über diese Cookies informiert und um Erlaubnis für deren Platzierung gebeten. Sie können die Verwendung von Cookies auch ablehnen, indem Sie Ihren Internetbrowser so einstellen, dass er keine Cookies mehr speichert. Außerdem können Sie alle zuvor über die Einstellungen Ihres Browsers gespeicherten Informationen löschen.


Passen Sie die Datenschutzrichtlinie und die Cookie-Richtlinie an
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung und die Cookie-Richtlinie ohne weitere Ankündigung einseitig zu ändern. Änderungen werden auf dieser Website veröffentlicht.

25. Mai 2018

Privacystatement and cookiepolicy

Personal data that we process
We process your personal data because you provide it to us yourself via the contact form and / or the order form picture books. Below you will find an overview of the personal data that we process via our website: Name, Address details, Telephone number, E-mail address, IP address.


How long we store personal data
Your personal data will not be stored for longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data is collected.


Sharing personal data with third parties
Your personal data will only be provided to third parties if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.


Cookies, or similar techniques, that we use
Elisecoenen.nl uses functional and tracking cookies. A cookie is a small text file that is stored in the browser of your computer, tablet or smartphone when you first visit this website.

 • Functional cookies.
  The website uses cookies with a purely technical functionality. These ensure that the website works properly and that it can be optimized.
 • Tracking cookies
  The website uses Google Analytics. This is a web analysis service from Google Inc. This service uses cookies that help analyze how users use the site. As a result, we receive important information about the number of visitors, the pages visited, how visitors ended up on the site and other information with which we can continually improve this website for the users. The information we collect with the cookies is anonymous. They can not be traced back to a certain IP address, person or user. We do not use 'behavioral targeting' to show you adapted content based on your click behavior. We do not share the stored information with other parties. In order to guarantee your privacy with Google Analytics, we have met the following requirements: a processor agreement concluded with Google; the last 3 digits of the IP address are anonymised and sent encrypted; the data is not shared with other Google services.

On your first visit to our website we have already informed you about these cookies and asked permission for their placement. You can also opt out of cookies by setting your internet browser so that it no longer stores cookies. In addition, you can also delete all information previously saved via the settings of your browser.


Customize privacy statement and cookie policy
We reserve the right to unilaterally amend this privacy statement and the cookie policy without further notice. Changes will be published on this website.

May 25, 2018